Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Ambient Media House Sp. z o.o. przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

DANE ADMINISTRATORA
Spółka Ambient Media House Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trzebnicka 12, 55 – 095 Szczodre

DANE KONTAKTOWE
Kontakt z reprezentantem Administratora: email office@ambienthouse.pl

ZASADY PRZETWARZANIA DONYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. marketing bezpośredni własnych usług i produktów, oprócz usługi newslettera, będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 6. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. badanie opinii i poziomu zadowolenia Klientów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane:

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
 3. pocztowe, spedycyjne i kurierskie oraz obsługi zamówień,
 4. płatności elektronicznych,
 5. usługi księgowe,
 6. usługi hostingowe,
 7. informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania,
 8. marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego,

OKRES, PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE
Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.)

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody
  Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania

Shopping Cart
Scroll to Top